گروه ما

با گروه با تجربه و خوش نام اساس صنعت پارس آشنا شوید 

مهرزاد شیخی مطلق

مهرزاد شیخی مطلق

مدیرعامل
علی پاشا گرامی فرد

علی پاشا گرامی فرد

مدیریت پروژه ها